Gan Lynsey Cross, Swyddog Ymchwil Gofal Cymdeithasol YDG Cymru

Croeso i’r trydydd blog, a’r olaf, ar fyfyrdodau o’n gweithdy cyn-gynhadledd yng Nghynhadledd ADR UK 2023, a oedd yn canolbwyntio ar ymchwil data cysylltiedig ar ofal cymdeithasol i oedolion.

Mae’r blog hwn yn amlygu’r blaenoriaethau ymchwil allweddol ar gyfer ymchwil data gofal cymdeithasol oedolion, fel y’u nodwyd gan gynrychiolwyr ein gweithdai. Rydym wedi crynhoi isod restr o bedair thema ymchwil eang a ddeilliodd o drafodaethau’r gweithdai:

Roedd y rhestr gyffredinol o feysydd blaenoriaeth arfaethedig yn helaeth, ond roedd pedwar maes trawsbynciol:

Demograffeg

Mae llawer o resymau pam y soniwyd yn benodol am ddemograffeg mewn tri o’r pedwar maes ymchwil. Arweiniodd sgyrsiau yn ôl yn gyson at yr un pwynt trosfwaol: mae angen i ni ddeall pobl yn well.

Mae’r proffesiwn gofal cymdeithasol yn dibynnu ar weithlu mawr o bobl; yn 2022 amcangyfrifwyd bod 84,134 o bobl yn cael eu cyflogi yn y gweithlu gofal cymdeithasol yng Nghymru, cyhoeddwyd y ffigurau hyn yn Adroddiad Gweithlu Blynyddol Gofal Cymdeithasol Cymru 2022. Mae’r gweithlu’n cynorthwyo pobl mewn angen. Mae’r rhai sy’n cael eu cynorthwyo wedi’u hamgylchynu gan bobl – ffrindiau a theulu. Byddai deall demograffeg pob un o’r cymunedau hyn yn arwain at ganlyniadau gwell i bawb, gan gynnwys cadw’r gweithlu, lefelau parhaus o iechyd a lles, a darparu gwasanaethau effeithiol.

Iechyd a llesiant

Amlygodd pandemig COVID-19 statws iechyd a llesiant y gweithlu gofal cymdeithasol i oedolion, y rhai sy’n derbyn gofal, a ffrindiau a theuluoedd y ddwy gymuned. Daeth yn amlwg bod straen a gorflino’n faterion gwirioneddol i’n gweithlu a’n gofalwyr di-dâl. Fe wnaeth cyfranogwyr y gweithdai rannu’n angerddol sut yr oedd cynorthwyo iechyd a llesiant y gweithlu’n hanfodol. Roeddent yn cytuno, trwy hybu a chynnal iechyd a lles y rhai sy’n darparu gofal, fod y grwpiau hyn wedyn mewn sefyllfa well i sicrhau bod anghenion gofal eraill yn cael eu diwallu. Mae hyn yn golygu y gallant ddarparu gofal o ansawdd da a galluogi’r rhai sy’n derbyn gwasanaethau gofal i fyw mor annibynnol â phosibl.

Profiadau

Mae pob unigolyn sy’n rhan o’r ‘gymuned gofal cymdeithasol’ – os ydynt yn cymryd rhan yn broffesiynol, neu oherwydd eu bod yn derbyn gwasanaethau cymorth (neu’n cynorthwyo rhywun sydd yn gwneud hynny) – yn ymgysylltu â’r gymuned yn unigryw, ac am resymau unigryw. Mae gan bobl eu hanghenion gofal eu hunain, ac mae’n rhaid i ni eu deall er mwyn sicrhau eu bod yn cael y gwasanaeth gorau posibl. Dylid darparu gofal yn y ffordd sydd ei hangen arnynt ac ar yr adeg orau iddynt.

Rhagfynegi

Mae rhagfynegi gwasanaethau ac adnoddau gofal cymdeithasol yn arf gwerthfawr. Gall ragweld anghenion y dyfodol ar gyfer gwasanaethau amrywiol, cyllid ac adnoddau gweithlu. Mae’r math hwn o fodelu’n darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer ariannu, strategaeth ac ysgrifennu polisi. Fe wnaeth cynrychiolwyr y gweithdai gydnabod y gall modelau rhagfynegi presennol gynorthwyo ynghylch rhagweld darpariaeth gwasanaeth, ond mae’n rhaid gwneud mwy o waith pan fydd y data perthnasol ar gael.

Myfyrdodau ar y gweithdy

Darparodd y gweithdy hwn le cadarnhaol a chyffrous i barhau â sgwrs ledled y DU ynghylch defnyddio data gofal cymdeithasol i oedolion ar gyfer ymchwil. Siaradodd y grŵp amlddisgyblaethol o bob rhan o’r DU yn agored ac yn rhydd am gryfderau a chyfyngiadau ymchwil data cysylltiedig ar ofal cymdeithasol i oedolion a’i botensial.

Ar y cyfan, mae dyfodol ymchwil yn y maes hwn yn edrych yn ddisglair. Os byddwn yn cronni ein gwybodaeth a’n profiadau gyda’i gilydd, gallwn wella ansawdd data ac ymchwil cysylltiedig ar ofal cymdeithasol i oedolion er mwyn darparu budd cyhoeddus ychwanegol.

________________________________________________________________________________________________

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gofal cymdeithasol i oedolion?

 Ymunwch â ni am ddigwyddiad a fydd yn amlygu gwerth ymchwil data cysylltiedig ym maes gofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru.

Bydd datgloi pŵer data gofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru yn cael ei gynnal ar-lein ar 6 Chwefror.

Bydd y digwyddiad yn dod â rhanddeiliaid sydd â diddordeb mewn casglu, rhannu neu ddefnyddio data gofal cymdeithasol i oedolion ynghyd er budd y cyhoedd ac yn gwella polisïau ac arferion gofal cymdeithasol. Ymhlith y rhai fydd yn bresennol bydd ymchwilwyr a llunwyr polisi, ynghyd â chynrychiolwyr o awdurdodau lleol, darparwyr gofal cymdeithasol annibynnol, y trydydd sector a’r cyhoedd.

 Cofrestrwch yma