Gan Lynsey Cross, Swyddog Ymchwil Gofal Cymdeithasol YDG Cymru

Fel rhan o gynhadledd ADR UK 2023, cynhaliodd tîm gofal cymdeithasol YDG Cymru, ynghyd â Chanolfan Ymchwil Data Gweinyddol yr Alban a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol, weithdy yn trafod ymchwil data cysylltiedig mewn gofal cymdeithasol oedolion ledled y DU.

Galluogodd y gweithdy drafodaeth a rhannu gwybodaeth ar brofiadau, heriau a chyfleoedd o amgylch thema ymchwil data cysylltiedig ar ofal cymdeithasol oedolion ledled y DU. Rhoddodd lwyfan agored a chynhwysol i ni feddwl am ffyrdd o ddatblygu ymchwil data cysylltiedig yn y maes hwn ar draws pedair gwlad y DU, yn ogystal â nodi cyfleoedd posibl ar gyfer cydweithio a dysgu rhwng partneriaid yn y DU. Mynychodd dros 30 o bobl, gan gynnwys ymchwilwyr, perchnogion data, aelodau o’r cyhoedd a llunwyr polisi. Fe wnaeth eu brwdfrydedd a’u profiad ein helpu i feithrin cyd-ddealltwriaeth a chasglu llawer o fewnwelediadau gwych.

Rydyn ni wedi creu’r gyfres hon o flogiau i rannu meddyliau a myfyrdodau’r bobl a gymerodd ran. Mae’r rhain yn canolbwyntio ar farn cyfranogwyr ar y cwestiynau sylfaenol pwysig hyn:

  • Beth yw ymchwil gofal cymdeithasol?
  • Pa ddata sydd ar gael ar hyn o bryd y gellir eu defnyddio ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol? A pha ddata fyddai ar gael yn ddelfrydol?
  • Beth yw meysydd ymchwil blaenoriaeth ar gyfer ymchwil gofal cymdeithasol oedolion cysylltiedig?

Yn YDG Cymru, rydym wedi ymuno â Gofal Cymdeithasol Cymru i arwain ein rhaglen waith gofal cymdeithasol. Rydym yn cysoni ac yn llywio ein gwaith yn seiliedig ar ddiffiniad Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru o ‘ymchwil gofal cymdeithasol’ – sef y dylai ganolbwyntio ar o leiaf un maes gofal pwysig sy’n cwmpasu’n fras:

  • Perthnasoedd
  • Cyngor a chymorth
  • Diogelu
  • Angen cymdeithasol
  • Systemau a gosodiadau
  • Polisïau
  • Cydlyniant cymunedol

Yn y gweithdy, gofynnwyd i bobl fyfyrio ar y diffiniad hwn a meddwl am yr hyn y mae’n ei olygu yn eu cyd-destun eu hunain. Gofynnom iddynt ateb y cwestiwn, “beth yw ymchwil gofal cymdeithasol?” Roedd y sgyrsiau’n fywiog ac yn angerddol – gyda nodiadau gludiog yn hedfan i bobman, a chawsom lawer o awgrymiadau. Er bod y syniadau’n eang iawn, roedd pawb yn cytuno y dylai’r ymchwil helpu sefydliadau, darparwyr gwasanaethau, llunwyr polisi a phobl sy’n cyrchu gofal i wneud penderfyniadau gwybodus sy’n seiliedig ar dystiolaeth.

Mae’n amlwg bod ymchwil gofal cymdeithasol yn golygu gwahanol bethau i wahanol bobl. Mae hefyd yn amlwg bod gan ymchwil gofal cymdeithasol da, a wneir gan ymchwilwyr a llunwyr polisi angerddol a chefnogol, y pŵer i helpu a chefnogi cymaint o bobl. Rydym yn falch bod ein gweithdy wedi creu gofod i’r rhai sy’n gweithredu o fewn y gymuned ymchwil gofal cymdeithasol ledled y DU drafod dulliau gweithredu. Gyda’n gilydd, rydym yn ymdrechu i ddatblygu dealltwriaeth bellach a chreu dull amlddisgyblaethol, aml-sefydliadol, uchelgeisiol ledled y DU i fynd i’r afael ag anghenion gofal cymdeithasol.

_____________________________________________________________________________________

Ymunwch â ni ar gyfer digwyddiad fydd yn amlygu gwerth ymchwil data cysylltiedig ym maes gofal cymdeithasol oedolion yng Nghymru.

Bydd Datgloi pŵer data gofal cymdeithasol oedolion yng Nghymru yn cael ei gynnal ar ddau ddyddiad – yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau, Abertawe,  ar 23 Ionawr, a’r llall ar-lein ar 6 Chwefror.

Bydd y digwyddiadau yn cael eu cynnal rhwng 9:30am a 4:00pm ac yn dod â rhanddeiliaid ynghyd sydd â diddordeb mewn casglu, rhannu neu ddefnyddio data gofal cymdeithasol oedolion er budd y cyhoedd ac i wella polisïau ac arferion gofal cymdeithasol. Ymhlith y rhai fydd yn bresennol bydd ymchwilwyr a llunwyr polisi, ynghyd â chynrychiolwyr o awdurdodau lleol, darparwyr gofal cymdeithasol annibynnol, y trydydd sector a’r cyhoedd.

Bydd yr agenda a rhestr siaradwyr yn debyg ar draws y ddau ddigwyddiad.

Cofrestrwch i fynychu yn Abertawe neu ar-lein.