Dyma wefan swyddogol ADR Cymru (“Ymchwil Data Gweinyddol Cymru” neu “ni” neu “ein”). Mae ADR Cymru yn rhan o bartneriaeth ADR UK a ariennir ac a arweinir gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), rhan o Ymchwil ac Arloesi yn y DU (UKRI). Mae eich defnydd o’r wefan hon yn amodol ar y telerau ac amodau canlynol (“Telerau”). Mae’n bosibl y byddwn yn newid y Telerau hyn drwy ddiweddaru’r dudalen hon unrhyw bryd a’ch cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn dal yn fodlon cael eich rhwymo ganddynt.

Ein hatebolrwydd

Mae’r wefan hon er gwybodaeth yn unig. Rydym yn gwneud pob ymdrech resymol i sicrhau bod yr holl gynnwys yn gywir ac yn gyfredol. Fodd bynnag, ni allwn dderbyn atebolrwydd am unrhyw golledion neu iawndal a all ddeillio o ddefnyddio neu ddibynnu ar wybodaeth ar y wefan hon.

Credwn fod yr ymchwil a gefnogir gennym o ansawdd uchel ac rydym yn cefnogi adolygiad gan gymheiriaid o’r holl allbynnau ymchwil a gynhyrchir gan ddeiliaid grantiau. Fodd bynnag, nid ydym yn atebol mewn perthynas ag unrhyw gasgliadau y gellir eu llunio neu gamau y gellid eu cymryd ar sail yr ymchwil a ariannwn, gan gynnwys canfyddiadau rhagarweiniol ymchwil a allai gael eu newid yn ystod adolygiad gan gymheiriaid.

Defnydd derbyniol

Ni chewch ddefnyddio’r wefan nac unrhyw wybodaeth sydd ynddi mewn unrhyw ffordd sy’n:

  • amharu ar weithrediad arferol y wefan
  • yn torri unrhyw hawlfraint, patent, nod masnach, cyfrinach fasnach, hawliau perchnogol eraill, neu hawliau cyhoeddusrwydd neu breifatrwydd mewn unrhyw ffordd
  • yn anghyfreithlon neu fel arall yn anghyfreithlon
  • heb ei ofyn, gan gynnwys e-bost swmp digymell neu sbamio
  • yn enllibus, yn sarhaus, yn fygythiol neu’n sarhaus neu’n gallu aflonyddu neu achosi trallod neu anghyfleustra i unrhyw berson
  • yn anweddus, di-chwaeth, pornograffig neu fel arall yn erbyn polisi cyhoeddus
  • yn hwyluso trosglwyddo unrhyw firws neu ddeunydd arall a allai niweidio’r wefan, ac unrhyw gyfrifiaduron neu wasanaethau rhyngrwyd sydd wedi’u cysylltu â hi.

Rhaid i chi beidio ag ymyrryd â’r wefan na’i gweithrediadau. Yn benodol, rhaid i chi beidio â cheisio torri diogelwch, ymyrryd â, hacio i mewn, neu amharu fel arall ar unrhyw system gyfrifiadurol, gweinydd, gwefan, llwybrydd neu unrhyw ddyfais arall.

Os byddwn yn dod yn ymwybodol o unrhyw dorri ar y telerau hyn, rydym yn cadw’r hawl i gymryd camau i atal y torri. Gall hyn gynnwys cael gwared ar wybodaeth, atal neu ddileu defnyddiwr, a darparu gwybodaeth berthnasol i gyrff allanol lle bo’n ofynnol yn ôl y gyfraith neu reoliadau.

Nid oes gennym unrhyw rwymedigaeth i fonitro na sensro unrhyw wybodaeth y mae defnyddwyr yn ei storio ar y wefan, neu’n ei throsglwyddo drwyddi. Nid ydym yn gyfrifol am unrhyw anaf, difrod neu drosedd sy’n deillio o storio a throsglwyddo gwybodaeth o’r fath.

Eiddo deallusol

Mae’r enwau, y delweddau a’r logos sy’n dynodi ADR Cymru yn destun Hawlfraint. Ni chaniateir copïo ein logos a/neu unrhyw logos trydydd parti eraill a gyrchir drwy’r wefan hon heb ganiatâd ymlaen llaw gan berchennog yr hawlfraint berthnasol.

Dylid cyfeirio ceisiadau am ganiatâd i ddefnyddio ein logo at cathrine.e.richards@swansea.ac.uk

Ac eithrio fel y caniateir at ddibenion academaidd, personol neu anfasnachol eraill, ni chaiff defnyddwyr atgynhyrchu nac atgynhyrchu’n electronig o wefan ADR Cymru unrhyw ddogfen, graffig neu ddelwedd yn gyfan gwbl neu’n rhannol heb ganiatâd ysgrifenedig ADR Cymru ymlaen llaw, neu’n unol â Deddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988.

Cysylltu i ac o’r wefan

Nid oes rhaid i chi ofyn am ganiatâd i gysylltu â thudalennau ar ein gwefan.

Nid oes gennym unrhyw reolaeth dros gynnwys gwefannau rydym yn cysylltu â nhw. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am gynnwys gwefannau eraill nac am unrhyw golled neu ddifrod a allai ddeillio o’ch defnydd ohonynt.