Bu dadansoddiad YDG Cymru yn sail i arferion ysgolion yn ystod y pandemig tra hefyd yn dangos effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd cysylltu data.

Nod y prosiect oedd llywio polisi o fewn Llywodraeth Cymru ar ddemograffeg y gweithlu ysgolion a’u statws brechu er mwyn helpu i nodi meysydd o bryder posibl a galluogi strategaethau ymyrraeth wedi’u targedu.

Gweithiodd YDG Cymru ochr yn ochr â thimau polisi i ddeall proffil brechu parhaus y gweithlu ysgolion. Dangosodd YDG Cymru sut y gellid defnyddio technegau cysylltu data gan ddefnyddio data presennol i gyflawni’r ddealltwriaeth hon, yn hytrach na chreu arolwg newydd a fyddai’n cymryd amser i’w weinyddu, yn faich ar amser addysgu ac yn golygu goblygiadau cost.

Edrychodd y dadansoddiad ar ffigurau brechu Covid-19 ar gyfer staff addysgu a staff addysg nad ydynt yn addysgu yng Nghymru, gan amlygu’r cyfrif a’r cyfrannau a oedd wedi cael dosau un, dau a thri a’r brechiadau atgyfnerthu cyntaf a roddwyd yng Nghymru. Trwy’r gwaith hwn dangoswyd lefelau uchel o gydymffurfiaeth â’r rhaglen frechu.

Cyflwynodd y tîm adroddiad ystadegol a diweddariadau a oedd yn bwydo i mewn i benderfyniadau polisi parhaus ynghylch diogelwch ysgolion. Derbyniwyd y gwaith gan uwch swyddogion a’r Gweinidog Addysg a bu’n gymorth i lywio’r cynllunio o amgylch yr achosion o Covid-19 a dychwelyd yn ddiogel i’r ysgolion.