Cynthia McNerney

Pennaeth Caffael a Darparu Data

Ymunodd Cynthia â thîm Banc Data SAIL yn 2010. Mae’n gyfrifol am bob agwedd ar lywodraethu a rheoli data sy’n dod i mewn i SAIL gan sefydliadau allanol, o ran rheoli data presennol a gedwir gan SAIL a thrafod setiau data newydd i’w rhannu. Mae’n arwain y gwaith o gytuno ar yr amodau ar gyfer dal a rhannu data, gan baratoi a llofnodi Cytundebau Rhannu Data (DSAau) priodol a sicrhau y caiff y data canlyniadol ei gadw a’i rannu’n unol â thelerau’r cytundeb. Mae’n cefnogi ac yn rheoli perthnasoedd presennol ag ystod eang o sefydliadau sy’n rhannu eu data, yn ogystal â meithrin perthnasoedd newydd yn weithredol. Mae Cynthia hefyd yn gyfrifol am broses Adolygu Llywodraethu Gwybodaeth SAIL.