Albert Heaney CBE

Chief Social Care Officer for Wales, Welsh Government

Albert Heaney CBE, yw Prif Swyddog Gofal Cymdeithasol Cymru, Llywodraeth Cymru. Mae Albert wedi gweithio ym maes Gwasanaethau Cyhoeddus ers yr 1980au. Cymhwysodd fel gweithiwr cymdeithasol ym 1988 a bu’n gweithio’n ym maes ymarfer i ddechrau cyn symud i rolau rheoli. Mae wedi arwain cyfarwyddiaeth polisi brysur yn y llywodraeth gan gyflwyno deddfwriaeth a pholisi gan gynnwys Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru). Mae Albert yn aelod o’r Bwrdd Cyfiawnder Teuluol ac yn Gadeirydd Rhwydwaith Cyfiawnder Teuluol Cymru.

Cyn ei swydd bresennol, bu Albert yn cyflenwi fel Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol dros Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod y pandemig. Mae’n gyn-Gyfarwyddwr Corfforaethol yn arwain ar Wasanaethau Plant ac Oedolion ac yn gyn-Lywydd Cymdeithas Cyfarwyddwyr Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (ADSS Cymru). Mae Albert wedi cynrychioli ADSS Cymru mewn nifer o rolau gan gynnwys, Cyfarwyddwr Arweiniol i Blant a Chyfarwyddwr Arweiniol ar gyfer Diogelu ac Atal. Mae Albert yn gyn-Gadeirydd Bwrdd Diogelu Plant a Phwyllgor Amddiffyn Oedolion Ardal. Mae Albert wedi ymrwymo i hyrwyddo a sicrhau hawliau dinasyddion ac ymarfer cynhwysol, sy’n dod ag ymrwymiad i weithio mewn partneriaeth. Mae hefyd wedi cymryd rhan weithredol mewn ystod o fentrau cydweithio ac integreiddio.

Mae Albert yn dysgu Cymraeg ac mae’n gyd-gadeirydd Bwrdd Partneriaeth y Gymraeg mewn Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.