Mae Mewnwelediad Data ADR Cymru newydd yn archwilio’r ffactorau risg ar gyfer cam-drin domestig a thrais (DVA) a brofir gan famau sy’n ymwneud ag achosion gofal llys teulu cyfraith gyhoeddus yng Nghymru. Wedi’i lunio gan aelodau o dimau ymchwil Llesiant a Chyfiawnder Cymdeithasol ADR Cymru, mae’r Mewnwelediad Data yn rhoi crynodeb o ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn y Journal of Medical Internet Research.

Mae Sefydliad Iechyd y Byd wedi dosbarthu effaith dod i gysylltiad â DVA ar iechyd a llesiant plant yn bryder iechyd cyhoeddus mawr. Mae DVA yn cael ei dangofnodi yn aml ac mae amcangyfrifon mynychder yn amrywio’n fawr oherwydd y dulliau amrywiol o fesur a ffynonellau data.

Roedd ymchwil y tîm yn cysylltu data dienw, iechyd, a demograffig Cafcass Cymru ym Manc Data SAIL. Datgelodd y canfyddiadau fod ychydig o dan 6% o famau’r garfan, a 0.3% o famau’r grŵp cymhariaeth wedi dod i gysylltiad â DVA a nodwyd gan feddygon teulu.

Mae’r astudiaeth hon yn darparu gwybodaeth am ffactorau risg sy’n gysylltiedig â DVA ar gyfer mamau sy’n ymwneud ag achosion cyfraith teulu gyhoeddus. Dylai tystiolaeth o’r cysylltiad rhwng bod â chyflwr iechyd meddwl a phrofi DVA helpu i gadarnhau ymhellach yr angen am adnoddau parhaus ac ychwanegol wedi’u targedu at wasanaethau cymorth iechyd meddwl arbenigol a DVA.