Dechrau’n Deg yw rhaglen blynyddoedd cynnar arweiniol Llywodraeth Cymru i deuluoedd â phlant o dan bedair oed sy’n byw yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru.

Mae gwerthusiad parhaus YDG Cymru o’r Rhaglen hon wedi helpu i lywio penderfyniad Llywodraeth Cymru i barhau i gefnogi Dechrau’n Deg. Mae hefyd wedi llywio’r penderfyniad i gyflwyno ehangiad graddol yn y ddarpariaeth blynyddoedd cynnar i bob plentyn dwy oed yng Nghymru.

Mae rhaglen Dechrau’n Deg yn darparu amrediad o wasanaethau i helpu teuluoedd â phlant o dan bedair oed mewn ardaloedd difreintiedig yng Nghymru. Mae’r cymorth sydd ar gael o dan y rhaglen yn cynnwys:

  • Gofal plant rhan-amser ar gyfer plant dwy i dair oed
  • Gwasanaeth Ymwelwyr Iechyd gwell
  • Mynediad i raglenni magu plant
  • Cymorth i blant ddysgu siarad a chyfathrebu.

Cysylltodd YDG Cymru ddata presenoldeb gofal plant Dechrau’n Deg a gafodd eu dadadnabod ag asesiad mynediad i’r ysgol i blant a oedd yn derbyn gofal plant Dechrau’n Deg a chanfuwyd bod y rhai â phresenoldeb uwch yn tueddu i gyflawni eu canlyniadau disgwyliedig ym mhob maes dysgu yn amlach na’r rhai â lefelau presenoldeb is . Roedd y gwahaniaeth hwn mewn canlyniadau rhwng y rhai â phresenoldeb uchel ac isel hyd yn oed yn fwy ar gyfer plant â mwy o ddefnydd.

Wedi’i leoli o dan raglen waith Blynyddoedd Cynnar YDG Cymru, mae’r dadansoddiad hwn yn un o nifer o ddarnau o waith y mae YDG Cymru yn eu cyflawni i werthuso rhaglenni blaenllaw Llywodraeth Cymru.