Gwerthusodd y prosiect cysylltu data tlodi tanwydd Gynlluniau Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru, NYTH ac ARBED.

Mae’r cynlluniau hyn yn rhoi gwelliannau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim i bobl neu ardaloedd mewn angen yng Nghymru.

Roedd tîm YDG Cymru yn awyddus i weld os oedd unrhyw effaith wedi bod ar iechyd y bobl oedd wedi derbyn y mesurau gwella cartref. Rydym yn credu mai dyma’r tro cyntaf roedd unrhyw ymchwil wedi edrych ar ddau gynllun gwahanol ochr yn ochr.

Canfu’r tîm fod gostyngiad mewn gweithgaredd Meddygon Teulu ar gyfer cyflyrau anadlol i bobl a gafodd welliannau cartref NYTH. Roedd y niferoedd yn rhy fach i fod yn sicr ond awgrymodd yr astudiaeth hefyd fod gostyngiad mewn rhagnodi gan feddygon teulu ar gyfer heintiau a gostyngiad mewn derbyniadau cardiofasgwlaidd brys.

Cymerodd timau polisi Llywodraeth Cymru sy’n gweithio ar y rhaglenni hyn y canlyniadau i ystyriaeth ac o ganlyniad uniongyrchol, newidiodd Llywodraeth Cymru pwy oedd yn gymwys i dderbyn y gwelliannau i’r cartref. Roedd newidiadau’n cynnwys ehangu’r cynllun NYTH i gynnwys cartrefi incwm isel lle mae gan bobl gyflyrau anadlol, cylchredol neu salwch meddwl.

Mae gwella iechyd pobl yn awr yn nod penodol i NYTH, nid yn sgîl-effaith y gobeithir amdani ohonynt yn helpu i ddianc rhag tlodi tanwydd.

Nawr, sawl blwyddyn ar ôl i Lywodraeth Cymru ddefnyddio’r canfyddiadau i newid meini prawf cymhwysedd, mae 25% o’r derbynwyr yn cael eu gwelliannau i’w cartrefi NYTH oherwydd y cymhwysedd ehangach a gyflwynwyd o ganlyniad i ganfyddiadau’r astudiaeth.

Mae YDG Cymru yn parhau â’i ymchwil yn y maes hwn.

https://www.gov.wales/fuel-poverty-data-linking-project-impact-health-welsh-government-warm-homes