Gan Lynsey Cross, Swyddog Ymchwil Gofal Cymdeithasol YDG Cymru

Cynhaliodd tîm gofal cymdeithasol YDG Cymru weithdy gyda Chanolfan Ymchwil Data Gweinyddol yr Alban a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol yng Nghynhadledd ADR UK 2023. Buom yn trafod pa ffynonellau data yn y DU ar gynrychiolwyr gofal cymdeithasol oedolion yr oedd cynrychiolwyr yn ymwybodol ohonynt – a pha ddata ychwanegol y gellid eu hychwanegu at gynorthwyo ymchwil.

Trwy’r sgyrsiau, clywsom fod argaeledd data gofal cymdeithasol yn amrywio ar draws pedair cenedl cenhedloedd y DU, gyda rhai pocedi anhygoel o ddata ar gael a gwaith ar y gweill. Yr amlycaf oedd bod argaeledd data gofal cymdeithasol plant yn llawer mwy o gymharu â data ar oedolion, ac mae nifer y prosiectau ymchwil sy’n cael effaith sy’n cael eu cyflawni yn rhyfeddol. Roedd y prosiectau hyn yn dangos yr hyn y gellir ei gyflawni – a’r hyn sydd angen ei gyflawni – drwy gysylltu data gofal cymdeithasol oedolion.

Trafododd y cynrychiolwyr y ffynonellau data gofal cymdeithasol yr oedd ganddynt brofiad o weithio gyda nhw, yn ogystal ag eraill a ddefnyddiwyd yn effeithiol gan gymheiriaid. Roedd y rhain yn cynnwys data cartrefi gofal, data Gwasanaeth Cynghori a Chynorthwyo Llys i Blant a Theuluoedd (CAFCASS), a Chyfrifiad y Plant sy’n Derbyn Gofal. Mae’n amlwg o’r amrywiaeth o ffynonellau a drafodwyd fod cyfleoedd sylweddol eisoes i ddarparu mewnwelediadau trwy gysylltu’r ffynonellau data hyn. Byddai hyd yn oed caffael ychydig o ffynonellau data ychwanegol yn creu posibiliadau sylweddol i ddangos gwerth cysylltu data, ac yn darparu cyfleoedd ar gyfer dirnadaeth nas gwelwyd fel arall.

Gan droi at y dyfodol, roedd cynrychiolwyr y gweithdai’n gwybod y gellid cyflawni llawer mwy ym maes gofal cymdeithasol oedolion ac y gallai’r effaith ar bobl sy’n cyrchu a darparu gofal a chymorth, llunwyr polisi, ac ymchwilwyr fod yn enfawr.

Trafododd y cynadleddwyr yr angen am ragor o ddata perthnasol, cyfoes o ansawdd da. Er enghraifft, bydd y Cyfrifiad Oedolion sy’n Derbyn Gofal a Chymorth sydd ar ddod yn darparu data gwerthfawr yng Nghymru, yn ogystal â’r gallu i gysylltu data gofal cymdeithasol â’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) neu ddata Cyllid a Thollau Ei Fawrhydi (HMRC). Byddai data ar bynciau penodol, megis gofalwyr di-dâl neu dechnoleg wisgadwy, hefyd yn werthfawr.

Ffigur 1: Ffynonellau data ychwanegol a awgrymir ar ofal cymdeithasol i oedolion.

Cymerwch olwg ar bostiad blog olaf y gyfres i ddarganfod barn y grŵp ar y meysydd ymchwil blaenoriaethol ar gyfer data gofal cymdeithasol oedolion cysylltiedig.

 ___________________________________________________________________________________________________________

Oes gennych chi ddiddordeb mewn gofal cymdeithasol i oedolion?

Ymunwch â ni am ddigwyddiad a fydd yn amlygu gwerth ymchwil data cysylltiedig ym maes gofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru.

Bydd datgloi pŵer data gofal cymdeithasol i oedolion yng Nghymru yn cael ei gynnal ar draws dau ddyddiad – un yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau yn Abertawe ar 23 Ionawr, a’r llall ar-lein ar 6 Chwefror.

Bydd y digwyddiadau’n dod â rhanddeiliaid sydd â diddordeb mewn casglu, rhannu neu ddefnyddio data gofal cymdeithasol i oedolion ynghyd er budd y cyhoedd a gwella polisïau ac arferion gofal cymdeithasol. Ymhlith y rhai fydd yn bresennol bydd ymchwilwyr a llunwyr polisi, ynghyd â chynrychiolwyr o awdurdodau lleol, darparwyr gofal cymdeithasol annibynnol, y trydydd sector a’r cyhoedd.

https://adrwales.org/cy/datgloi-pwer-data-gofal-cymdeithasol-oedolion-yng-nghymru-abertawe-23-ionawr-nghonwy-6-chwefor/