Mae dadansoddwyr YDG Cymru yn Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi adroddiad Ymchwil Gymdeithasol newydd gan y Llywodraeth.

Mae’r adroddiad yn dangos canfyddiadau’r data a ddadansoddwyd o’r Rhaglen Cefnogi Pobl etifeddiaeth (bellach wedi’i disodli gan Grant Cymorth Tai Llywodraeth Cymru). Mae’n archwilio demograffeg pobl a gafodd gymorth ac yn amlinellu canfyddiadau dadansoddiad data cysylltiedig gan bum awdurdod lleol yng Nghymru sy’n cwmpasu’r cyfnod rhwng Ionawr 2003 a Ionawr 2020. Roedd data’r Rhaglen Cefnogi Pobl yn gysylltiedig â setiau data gofal iechyd i ddeall effaith bosibl y rhaglen ar ddefnydd gofal iechyd.

Mae’r dadansoddiad yn adeiladu ar brosiect dichonoldeb cysylltu data Cefnogi Pobl cynharach yn 2016 ac adroddiad canfyddiadau a oedd yn dod i’r amlwg yn 2018.

Mae’r Rhaglen Cefnogi Pobl wedi darparu cymorth sy’n gysylltiedig â thai i helpu pobl fregus i osgoi digartrefedd a byw mor annibynnol â phosibl. Ei nod oedd atal problemau drwy ddarparu cymorth cyn gynted â phosibl trwy’r ddau brif fath o gymorth:

  • Roedd cymorth cynnal a chadw hirdymor yn helpu pobl i gadw neu sicrhau annibyniaeth (ac osgoi’r angen am ymyriadau mwy costus megis mynd i ofal).
  • Roedd gwasanaethau ataliol tymor byr yn helpu pobl i osgoi digartrefedd, yn aml yn ystod cyfnod o argyfwng.

Gweithiodd tîm YDG Cymru o fewn Llywodraeth Cymru, gyda data Rhaglen Cefnogi Pobl a ddatnodwyd a gedwir ym Manc Data SAIL i ddeall goblygiadau ehangach y Rhaglen Cefnogi Pobl. Bydd y canfyddiadau’n helpu i lywio ymchwil yn y dyfodol a’n dealltwriaeth o effaith bosibl y Grant Cymorth Tai yn y dyfodol.