Elusen yw Gofal a Thrwsio Cymru sy’n cynnwys 13 o asiantaethau ledled Cymru sy’n helpu pobl hŷn yng Nghymru i fyw’n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch. Ariennir y sefydliad gan gymysgedd o arian Llywodraeth Cymru, ceisiadau ariannu cenedlaethol a lleol i Awdurdodau Lleol, Byrddau Iechyd Lleol, y Loteri, a phartneriaethau â sefydliadau cyhoeddus.

Yn 2020 , asesodd tîm o ddadansoddwyr gan gynnwys ymchwilwyr YDG Cymru y risg o dderbyniadau i gartrefi gofal ar gyfer pobl â lefelau eiddilwch gwahanol sy’n derbyn cyngor cartref ac ymyriadau addasu Gofal a Thrwsio yn erbyn grŵp rheoli na wnaeth.

Roedd canfyddiadau’r astudiaeth yn dangos bod y gwasanaeth wedi helpu i atal derbyniadau i gartrefi gofal ar gyfer unigolion gweddol fregus a rhai difrifol o fregus.

Helpodd y dystiolaeth hon i lywio penderfyniad Llywodraeth Cymru i gynyddu cyllid i asiantaethau Gofal a Thrwsio yng Nghymru (mae cyllid cyfalaf wedi cynyddu o £1.6M i £3M yn y 2 flynedd ddiwethaf, ac mae cyllid refeniw wedi cynyddu o £4.3M i £5M). Mae hyn er gwaethaf pwysau cyllidebol.

Mae asiantaethau Gofal a Thrwsio ledled Cymru bellach yn gallu helpu mwy o bobl hŷn i gadw eu hannibyniaeth. Mae hyn yn lleddfu’r pwysau ar wasanaethau cartrefi gofal, ac yn darparu gwerth am arian cyhoeddus.

Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn annog Byrddau Partneriaethau Rhanbarthol i fuddsoddi mewn addasiadau tai fel ymyriad ataliol drwy’r Gronfa Tai â Gofal.

Dolen astudiaeth: A yw ymyriadau addasu cartref yn helpu i leihau derbyniadau cwympiadau brys? Astudiaeth cyswllt data hydredol genedlaethol o 657,536 o oedolion hŷn sy’n byw yng Nghymru (DU) rhwng 2010 a 2017 | Oed a Heneiddio | Academaidd Rhydychen (oup.com)