Egluro Ddata: Plant mewn Angen a Phlant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth, cofnodion gweinyddol yng Nghymru

Mae’r Eglurhad Data hwn yn crynhoi’r profiadau a’r hyn a ddysgwyd o weithio gyda set ddata Plant mewn Angen a Phlant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth.

Cip ar Ddata: Ffactorau risg sy’n gysylltiedig â gofal sylfaenol a adroddwyd am drais domestig ar gyfer menywod sy’n ymwneud ag achosion gofal Cyfraith Teulu

Mae’r Cipolwg Data hwn yn archwilio ffactorau risg ar gyfer cam-drin domestig a thrais (DVA) a brofirgan famau sy’n ymwneud ag achosion gofal llys teulu cyfraith gyhoeddus yng Nghymru. Fe’i bwriedir fel crynodeb o ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn y Journal of Medical Internet Research.

Cip ar Ddata: Effeithiau pandemig Covid-19 ar iechyd meddwl plant sy’n hynod agored i niwed yn glinigol a phlant sy’n byw gyda phobl sy’n hynod agored i niwed yn glinigol yng Nghymru: astudiaeth cyswllt data

Mae’r Cipolwg Data hwn yn archwilio effaith pandemig Covid-19 ar iechyd meddwl plant sy’n hynod agored i niwed yn glinigol a phlant sy’n byw gyda phobl sy’n hynod agored i niwed yn glinigol yng Nghymru, gan ddefnyddio dulliau cysylltu data.

Gweld dogfen

Gwahaniaethau rhwng amcangyfrifon o allu yn y Gymraeg yng Nghyfrifiad 2021 ac arolygon aelwydydd

Canfyddiadau cychwynnol prosiect cysylltu data sy’n archwilio gwahaniaethau rhwng amcangyfrifon o allu yn y Gymraeg yng Nghyfrifiad 2021 ac arolygon aelwydydd. Mae’r cyhoeddiad hwn yn un o allbynnau cynllun gwaith ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) i wella ein dealltwriaeth o ystadegau’r Gymraeg.

Cip ar Ddata: Codio clinigol a dal COVID Hir: astudiaeth garfan yng Nghymru yn defnyddio data iechyd a demograffig cysylltiedig

Mae’r Cipolwg Data hwn yn ymwchwilio i godio clinigol COVID Hir a gofnodwyd mewn gofal sylfaenol ac eilaidd ar gyfer poblogaeth Cymru i gynorthwyo dealltwriaeth o ansawdd y codio, amrywiad o ran defnydd mewn systemau meddalwedd gofal sylfaenol, cyflawnrwydd a defnyddioldeb data. At hynny, mae’r astudiaeth hon yn darparu nodweddiad cynhwysfawr o gleifion sydd wedi cael diagnosis clinigol o COVID Hir, gyda’r nod o feithrin dealltwriaeth ddyfnach o’r cyflwr cymharol newydd hwn.

Cip ar Ddata: A yw aelwydydd fferm yn wahanol? Peth tystiolaeth o Gymru

Mae’r Cipolwg Data hwn yn cyflwyno data ar strwythur aelwydydd fferm yng Nghymru ac yn eu cymharu ag aelwydydd gwledig eraill nad oeddent yn ffermio. Cyflawnwyd y gwaith gan dîm AD|ARC (Data Gweinyddol | Casglu Ymchwil Amaethyddol), prosiect a ariennir gan YDG yn y DU. Y prosiect sy’n ceisio integreiddio’r dimensiwn dynol â data ar weithgareddau ffermio. Mae hyn yn ein galluogi i ddeall yn well nodweddion demograffig, iechyd, addysg ac economaidd aelwydydd fferm sy’n gysylltiedig â busnesau fferm o wahanol fathau a meintiau. Nod AD|ARC yw darparu’r mewnwelediadau sydd eu hangen ar y rhai sy’n gwneud penderfyniadau i wella polisïau’r dyfodol a gwella lles ffermwyr a’u haelwydydd.

Cip ar Ddata: Prosiect Cyswllt Data Statws Preswylwyr Sefydlog yr Undeb Ewropeaidd (EUSS) (Cymru): Canfyddiadau rhagarweiniol ar gyfer addysg

Mae’r Cipolwg Data hwn yn darparu dadansoddiad rhagarweiniol o ddata addysg sy’n ymwneud â phlant a aned yn yr UE sy’n byw yng Nghymru a phlant a aned yng Nghymru sy’n byw yng Nghymru, sy’n manylu ar eu presenoldeb a’u cyrhaeddiad yn yr ysgol. Mae’n seiliedig ar ddadansoddiad o ddata Addysg Cymru sy’n gysylltiedig â data Cyfrifiad 2011. Mae’r dadansoddiad hwn yn rhan o Brosiect Cyswllt Data Statws Preswylwyr Sefydlog yr UE (EUSS), sy’n ceisio cysylltu data dinasyddion yr Undeb Ewropeaidd (UE) â data arall a gedwir eisoes o fewn Banc Data SAIL, sydd wedi’i leoli ym Mhrifysgol Abertawe.

Adroddiad: Prosiect cysylltu data Cefnogi Pobl: diweddariad

Mae’r prosiect hwn yn dilyn ac yn cael ei lywio gan astudiaeth ddichonoldeb cysylltu data Cefnogi Pobl ac adroddiad y prosiect cysylltu data Cefnogi Pobl ar ganfyddiadau sy’n dod i’r amlwg, gan ddefnyddio hen ddata Cefnogi Pobl gan bum awdurdod lleol yng Nghymru (rhwng 2003 a 2020). Cafodd y rhaglen Cefnogi Pobl ei disodli gan y Grant Cymorth Tai yn 2019.

Mae’r adroddiad hwn yn dadansoddi demograffeg Cefnogi Pobl i ddeall pwy gafodd gymorth gan y rhaglen. Yn ogystal â hynny, mae’n amlinellu canfyddiadau o ddadansoddiad a oedd wedi cysylltu’r data Cefnogi Pobl â data gofal iechyd yn y banc data Cyswllt Diogel Gwybodaeth Ddienw i ddeall defnydd cleientiaid y Rhaglen Cefnogi Pobl o ofal iechyd cyn ac ar ôl cael cymorth.

Cip ar Ddata: Archwilio’r berthynas gymhleth rhwng deddfwriaeth, polisïau ac ymchwil: prosiect Amgylchedd Adeiledig ac Iechyd Plant yng Nghymru ac Awstralia (BEACHES)

Mae’r Cipolwg Data hwn yn canolbwyntio ar y gwaith sy’n cael ei wneud gan dîm Amgylchedd Adeiledig ac Iechyd Plant ac AuStralia (BEACHES) ym Mhrifysgol Abertawe. Menter ar y cyd rhwng Prifysgol Abertawe, Sefydliad Telethon Kids a Phrifysgol Gorllewin Awstralia yw BEACHES, gyda chydweithwyr o Brifysgol Curtin, Prifysgol Monash, Prifysgol Technoleg Queensland a Phrifysgol De Denmarc. Mae’r Cipolwg Data hwn yn rhoi crynodeb o ddeddfwriaeth a meysydd polisi allweddol Cymru o ran amgylchedd adeiledig ac iechyd plant.

Esboniad Data: Setiau data Plant sy’n Derbyn Gofal

Mae’r Esboniad Data hwn yn crynhoi cynnwys a defnyddiau posibl set ddata Cyfrifiad Plant sy’n Derbyn Gofal (CLA) – sef y set ddata sylfaenol sy’n ymwneud â phlant sy’n derbyn gofal yng
Nghymru (a’i his-setiau: set ddata mabwysiadu plant sy’n derbyn gofal; set ddata’r rhai sy’n gadael gofal 16 oed a throsodd; set ddata’r rhai sy’n gadael gofal ar eu pen-blwydd yn 19 oed; a set ddata cymwysterau addysgol y rhai sy’n gadael gofal).

Nod y papur hwn yw tywys ymchwilwyr sydd â diddordeb mewn defnyddio’r setiau data hyn i ymchwilio i brofiadau plant a phobl ifanc sy’n derbyn gofal yng Nghymru.

Filters
Reset
Reset