Beth yw effaith ein gwaith?

Fel buddsoddiad gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), mae ADR UK yn mabwysiadu’r diffiniad o effaith a ddefnyddir gan ESRC ac ar draws Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI) yn ei gyfanrwydd:

Effaith yw’r cyfraniad amlwg y mae ymchwil rhagorol yn ei wneud i gymdeithas a’r economi.”

Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, llywio newidiadau ym mholisi’r llywodraeth ac arferion gwasanaethau cyhoeddus sy’n arwain at well canlyniadau cymdeithasol ac economaidd i bobl a chymunedau.

Gall yr effaith hon fod ar unrhyw lefel ddaearyddol, o’r lleol, i’r cenedlaethol a rhyngwladol.

Pa fathau o effaith y mae ADR UK yn anelu at eu cael?

Rydym yn ceisio sicrhau’r gwerth mwyaf posibl o gyrchu data gweinyddol, cysylltu, ac ymchwil ar draws y ‘Pum P’:

  • Proses: hyrwyddo newid diwylliant parhaol tuag at gydweithio agosach rhwng academyddion a’r llywodraeth i rannu, cysylltu a defnyddio data gweinyddol ar gyfer ymchwil yn rheolaidd.
  • Polisi: dylanwadu ar y llywodraeth neu gyrff cyhoeddus eraill i lywio polisïau, strategaethau a safonau, trwy ddealltwriaeth a mewnwelediad a gafwyd o’n hymchwil.
  • Arfer: dylanwadu ar y sector cyhoeddus a gweithwyr proffesiynol eraill i newid neu gynnal y ffordd y maent yn darparu gwasanaethau cyhoeddus, wedi’u llywio gan ddealltwriaeth o’r ‘hyn sy’n gweithio’ a ddarperir gan ein hymchwil.
  • Pobl: y gwelliannau diriaethol, byd go iawn i ganlyniadau ac ansawdd bywyd unigolion a chymunedau a all ddeillio o’r newidiadau i bolisi ac ymarfer y mae ein hymchwil yn eu hysgogi.
  • Potensial: mae ein gwaith yn creu setiau data gweinyddol cysylltiedig cynaliadwy, a dealltwriaeth gynaliadwy o’r data a’r hyn y gallant eu dweud wrthym. Gall y rhain gael eu cyrchu gan ymchwilwyr eraill yn y dyfodol, gan eu galluogi i greu effaith ychwanegol ar bolisi, arfer a phobl.

Mae’r papur ‘ADR UK and Impact‘ yn cynnwys disgrifiad llawnach o’r modd yr ydym yn diffinio, categoreiddio a chynyddu ein heffaith.

Astudiaethau achos effaith

Cyngor cartref ac ymyriadau addasu

Elusen yw Gofal a Thrwsio Cymru sy’n cynnwys 13 o asiantaethau ledled Cymru sy’n helpu pobl hŷn yng Nghymru i fyw’n annibynnol mewn cartrefi cynnes, diogel a hygyrch. Ariennir y…

Staff ysgol yng Nghymru a’r nifer sy’n cael eu brechu – cynllunio ar gyfer dychwelyd yn ddiogel i’r ysgolion

Bu dadansoddiad YDG Cymru yn sail i arferion ysgolion yn ystod y pandemig tra hefyd yn dangos effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd cysylltu data. Nod y prosiect oedd llywio polisi o fewn…

Effaith y prosiect cysylltu data tlodi tanwydd

Gwerthusodd y prosiect cysylltu data tlodi tanwydd Gynlluniau Cartrefi Clyd Llywodraeth Cymru, NYTH ac ARBED. Mae’r cynlluniau hyn yn rhoi gwelliannau effeithlonrwydd ynni cartref am ddim i bobl neu ardaloedd…

Gwerthusiad Dechrau’n Deg

Dechrau’n Deg yw rhaglen blynyddoedd cynnar arweiniol Llywodraeth Cymru i deuluoedd â phlant o dan bedair oed sy’n byw yn rhai o ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru. Mae gwerthusiad parhaus YDG Cymru o’r…

Deall iechyd meddwl disgyblion sy’n cael eu haddysg heblaw yn yr ysgol

Ar ddiwedd 2019, ymchwiliodd ymchwilwyr iechyd meddwl YDG Cymru i absenoldeb o’r ysgol a gwaharddiadau ymhlith disgyblion ag anhwylderau iechyd meddwl. Yna gofynnodd Llywodraeth Cymru i’r dadansoddiad gael ei ymestyn…

Tystiolaeth o dderbyn brechlyn Covid-19 ymhlith pobl sy’n profi digartrefedd

Yn ystod pandemig Covid-19, rhoddodd Llywodraeth Cymru flaenoriaeth i bobl sy’n profi digartrefedd fel rhan o’r rhaglen brechu torfol yng Nghymru. Roedd y blaenoriaethu hwn yn seiliedig ar dystiolaeth fyd-eang…

Cau’r bwlch? Deall darpariaeth ac effaith arweiniad gyrfaoedd mewn ysgolion

Mae Gyrfa Cymru yn gyfrifol am ddarparu gwasanaeth gwybodaeth, cyngor ac arweiniad gyrfaoedd annibynnol a diduedd yng Nghymru. Mae ymchwilwyr Sgiliau a Chyflogadwyedd YDG Cymru wedi bod yn gweithio gyda…

Dadansoddiad YDG Cymru yn llywio cynllunio ar gyfer pandemig a’r newid i fywyd tu hwnt

Mae dadansoddiad YDG Cymru wedi dangos effeithiolrwydd cyswllt data, drwy lywio arferion a chynllunio trwy’r pandemig a’r newid i fywyd heb gyfyngiadau Covid-19. Cyflwynodd tîm YDG Cymru ddeallusrwydd ymchwil hanfodol…

Anfantais economaidd-gymdeithasol a chyrhaeddiad addysgol yng Nghymru

Mae ymchwilwyr YDG Cymru wedi dechrau gwaith arloesol yn edrych ar y berthynas rhwng mesurau economaidd-gymdeithasol a chyrhaeddiad disgyblion, gan gysylltu am y tro cyntaf ddata Cyfrifiad 2011 a data…

Mynd i’r afael â thlodi tanwydd yng Nghymru

Mae ymchwil YDG Cymru, drwy ddefnyddio data gweinyddol cysylltiedig, wedi darparu mewnwelediadau gwerthfawr i’r cysylltiad rhwng tlodi tanwydd ac iechyd. Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn 2017 fe wnaeth YDG…