Beth yw effaith ein gwaith?

Fel buddsoddiad gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol (ESRC), mae ADR UK yn mabwysiadu’r diffiniad o effaith a ddefnyddir gan ESRC ac ar draws Ymchwil ac Arloesedd y DU (UKRI) yn ei gyfanrwydd:

Effaith yw’r cyfraniad amlwg y mae ymchwil rhagorol yn ei wneud i gymdeithas a’r economi.”

Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, llywio newidiadau ym mholisi’r llywodraeth ac arferion gwasanaethau cyhoeddus sy’n arwain at well canlyniadau cymdeithasol ac economaidd i bobl a chymunedau.

Gall yr effaith hon fod ar unrhyw lefel ddaearyddol, o’r lleol, i’r cenedlaethol a rhyngwladol.

Pa fathau o effaith y mae ADR UK yn anelu at eu cael?

Rydym yn ceisio sicrhau’r gwerth mwyaf posibl o gyrchu data gweinyddol, cysylltu, ac ymchwil ar draws y ‘Pum P’:

  • Proses: hyrwyddo newid diwylliant parhaol tuag at gydweithio agosach rhwng academyddion a’r llywodraeth i rannu, cysylltu a defnyddio data gweinyddol ar gyfer ymchwil yn rheolaidd.
  • Polisi: dylanwadu ar y llywodraeth neu gyrff cyhoeddus eraill i lywio polisïau, strategaethau a safonau, trwy ddealltwriaeth a mewnwelediad a gafwyd o’n hymchwil.
  • Arfer: dylanwadu ar y sector cyhoeddus a gweithwyr proffesiynol eraill i newid neu gynnal y ffordd y maent yn darparu gwasanaethau cyhoeddus, wedi’u llywio gan ddealltwriaeth o’r ‘hyn sy’n gweithio’ a ddarperir gan ein hymchwil.
  • Pobl: y gwelliannau diriaethol, byd go iawn i ganlyniadau ac ansawdd bywyd unigolion a chymunedau a all ddeillio o’r newidiadau i bolisi ac ymarfer y mae ein hymchwil yn eu hysgogi.
  • Potensial: mae ein gwaith yn creu setiau data gweinyddol cysylltiedig cynaliadwy, a dealltwriaeth gynaliadwy o’r data a’r hyn y gallant eu dweud wrthym. Gall y rhain gael eu cyrchu gan ymchwilwyr eraill yn y dyfodol, gan eu galluogi i greu effaith ychwanegol ar bolisi, arfer a phobl.

Mae’r papur ‘ADR UK and Impact‘ yn cynnwys disgrifiad llawnach o’r modd yr ydym yn diffinio, categoreiddio a chynyddu ein heffaith.

Astudiaethau achos effaith

Dadansoddiad YDG Cymru yn llywio cynllunio ar gyfer pandemig a’r newid i fywyd tu hwnt

Mae dadansoddiad YDG Cymru wedi dangos effeithiolrwydd cyswllt data, drwy lywio arferion a chynllunio trwy’r pandemig a’r newid i fywyd heb gyfyngiadau Covid-19. Cyflwynodd tîm YDG Cymru ddeallusrwydd ymchwil hanfodol…

Anfantais economaidd-gymdeithasol a chyrhaeddiad addysgol yng Nghymru

Mae ymchwilwyr YDG Cymru wedi dechrau gwaith arloesol yn edrych ar y berthynas rhwng mesurau economaidd-gymdeithasol a chyrhaeddiad disgyblion, gan gysylltu am y tro cyntaf ddata Cyfrifiad 2011 a data…

Mynd i’r afael â thlodi tanwydd yng Nghymru

Mae ymchwil YDG Cymru, drwy ddefnyddio data gweinyddol cysylltiedig, wedi darparu mewnwelediadau gwerthfawr i’r cysylltiad rhwng tlodi tanwydd ac iechyd. Mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, yn 2017 fe wnaeth YDG…

Cymorth y blynyddoedd cynnar yng Nghymru

Dechrau’n Deg yw rhaglen flaenllaw Llywodraeth Cymru ar gyfer y blynyddoedd cynnar i deuluoedd â phlant dan bedair oed sy’n byw mewn rhai o’r ardaloedd mwyaf difreintiedig yng Nghymru. Trwy…

Ymchwil ar y system cyfiawnder teuluol

Rhan o uchelgais YDG Cymru yw sicrhau bod data ar gael i ymchwilwyr ledled y DU. Felly, mae’n ceisio setiau data gan wahanol sefydliadau a llywodraeth nid yn unig at…

Llwybrau newydd mewn caffael data

Mae YDG Cymru wedi lleoli ei hun, nid yn unig fel arweinydd mewn cyflwyno ymchwil dylanwadol sydd wedi llunio polisi’r llywodraeth a gwella bywydau dinasyddion Cymru o ddydd i ddydd…