Mae dadansoddiad YDG Cymru wedi dangos effeithiolrwydd cyswllt data, drwy lywio arferion a chynllunio trwy’r pandemig a’r newid i fywyd heb gyfyngiadau Covid-19. Cyflwynodd tîm YDG Cymru ddeallusrwydd ymchwil hanfodol i helpu llunwyr polisïau yng Ngrŵp Cynghori Technegol Llywodraeth Cymru a Grŵp Cynghori Gwyddonol y DU ar gyfer Argyfyngau yn ystod anterth y pandemig. Maen nhw’n parhau i roi mewnwelediadau sy’n archwilio effaith y pandemig ar ein cymdeithas.

Mae dadansoddiad YDG Cymru wedi cynnwys canolbwyntio ar brofiadau’r bobl ar y rhestr gysgodi, cyfansoddiad eu haelwydydd, eu mynediad at ofod awyr agored a phrofiadau’r rheiny sy’n byw gyda nhw. Mae dadansoddiadau eraill wedi cynnwys modelu geo-ofodol soffistigedig, a ddefnyddiwyd gan weinidogion yn ystod sesiynau briffio ar y teledu er mwyn dangos yn weledol lledaeniad y feirws yng Nghymru.

Fe wnaeth dadansoddiad YDG Cymru hefyd gysylltu data profion Covid-19 â data digartrefedd o gofnodion iechyd a chanfu gyfraddau Covid-19 is ymhlith pobl sy’n profi digartrefedd o gymharu â’r boblogaeth yn gyffredinol. Awgrymodd y canfyddiadau hyn fod newidiadau polisi ar raddfa fawr yn gynnar yn y pandemig – a symudodd i ffwrdd o lety cymunedol o blaid llety hunangynhwysol – wedi cael effaith gadarnhaol ar boblogaeth ddigartref Cymru.

Fe wnaeth dadansoddiad YDG Cymru o drosglwyddo Covid-19 mewn ysgolion, ac yn fwyaf diweddar, o statws brechu’ gweithlu ysgolion, lywio polisi drwy helpu i amlygu meysydd sy’n peri pryder posibl a galluogi strategaethau ymyrraeth targedig. Drwy waith YDG Cymru ar frechu’r gweithlu ysgolion, fe wnaethant ddangos sut y gellid defnyddio technegau cyswllt data gan ddefnyddio data presennol i gyflwyno’r ddealltwriaeth hon, yn hytrach na chreu arolwg newydd.