Mae dau o arweinwyr academaidd Ymchwil Data Gweinyddol (YDG) Cymru wedi’u penodi’n Uwch Arweinwyr Ymchwil gan Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru.

Bydd yr Athro Ronan Lyons a’r Athro Sinead Brophy, ill dau o Brifysgol Abertawe, yn gweithredu fel llysgenhadon ar gyfer ymchwil i glefydau, triniaethau a gwasanaethau. Gall yr ymchwil hwn newid bywydau pobl a sbarduno gwelliannau mewn gofal cleifion.

Lyons yw arweinydd academaidd rhaglen ymchwil YDG Cymru ym maes Lles, a Brophy yw arweinydd academaidd y rhaglen ymchwil ym maes y Blynyddoedd Cynnar.

Mae’r Uwch Arweinwyr Ymchwil sy’n gweithio gydag Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru ymhlith yr ymchwilwyr iechyd a gofal mwyaf blaenllaw a phwysig yn y wlad. Maent yn chwarae rhan hanfodol wrth arwain a datblygu’r gymuned ymchwil iechyd a gofal yng Nghymru.

Dyfarnwyd y Cynllun Uwch Arweinwyr Ymchwil i 14 ymchwilydd o bob rhan o Gymru, ac roedd yn agored i ymchwilwyr iechyd a gofal sydd:

  • yn arddangos arweinyddiaeth, rhagoriaeth ac effaith mewn ymchwil yng Nghymru, yn y Deyrnas Unedig, ac yn rhyngwladol;
  • â hanes o ddatblygu ymchwilwyr a meithrin capasiti a gallu mewn ymchwil yng Nghymru;
  • yn integreiddio cyfranogiad cleifion, defnyddwyr gwasanaethau a’r cyhoedd mewn ymchwil; ac
  • wedi ymrwymo i gyfrannu at Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru fel uwch arweinydd.

Dywedodd yr Athro Kieran Walshe, Cyfarwyddwr Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru: ”Mae ein Huwch Arweinwyr Ymchwil ymhlith yr ymchwilwyr iechyd a gofal mwyaf blaenllaw a phwysig yn y wlad. Rydym yn troi atynt am arweiniad ac maent yn gweithredu fel hyrwyddwyr ac eiriolwyr ymchwil iechyd a gofal.

“Rydym wrthi’n sefydlu cyfadran newydd, sef Cyfadran Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, yn benodol ar gyfer creu cyfleoedd ehangach a mwy integredig ar gyfer datblygu gyrfaoedd mewn ymchwil. Bydd ein Huwch Arweinwyr Ymchwil yn chwarae rhan allweddol yn y gyfadran newydd hon.”

Dywedodd yr Athro Ronan Lyons, sy’n Athro Iechyd y Cyhoedd ym Mhrifysgol Abertawe: ”Mae’n anrhydedd i mi fod yn un o 14 Uwch Arweinydd Ymchwil gydag Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru, ac rwy’n teimlo’n angerddol dros gefnogi a datblygu ein cenhedlaeth nesaf o ymchwilwyr a pharhau i hyrwyddo ein hymchwil gofal iechyd yng Nghymru sy’n arwain y byd.”

Dywedodd yr Athro Sinead Brophy, sy’n Athro Gwyddor Data Iechyd Cyhoeddus ym Mhrifysgol Abertawe: ”Rwyf wrth fy modd fy mod wedi fy newis yn Uwch Arweinydd Ymchwil ar gyfer Cymru. Bydd fy nhîm a minnau’n parhau i gyflawni ymchwil effeithiol sy’n archwilio ac yn mynd i’r afael â rhai o heriau iechyd a heriau cymdeithasol anoddaf sy’n ein hwynebu. Edrychaf ymlaen yn fawr at ddarparu arweinyddiaeth a gweithredu fel llysgennad ar gyfer y gymuned ymchwil yma yng Nghymru.”