Ar 22 Ebrill 2021, cynhaliodd Ymchwil Data Gweinyddol y DU (YDG y DU) ddigwyddiad rhithwir i arddangos y cynnydd ym maes harneisio pŵer data gweinyddol ar gyfer ymchwil sy’n berthnasol i bolisi.

Nododd y digwyddiad ddiwedd rhaglen beilot lwyddiannus YDG y DU a gynhaliwyd dros gyfnod o dair blynedd, a nodweddwyd y flwyddyn ddiwethaf gan heriau a chyfleoedd annisgwyl. Cafwyd dros 200 o fynychwyr rhithwir, ac roedd yn gyfle i glywed gan arbenigwyr cysylltu data ac ymchwil ledled YDG y DU a thu hwnt am eu gwaith, o ran ymateb i’r pandemig Covid-19 ac yn ehangach, a beth yw’r dyfodol ar gyfer ymchwil data gweinyddol. Hefyd gwelwyd lansiad YDG Lloegr ar ei newydd wedd i gyflawni partneriaeth pedair gwlad YDG y DU.

Dechreuodd y prynhawn â phrif araith gan Hetan Shah, Prif Weithredwr yr Academi Brydeinig, a bwysleisiodd yr angen am fynediad at ddata o ansawdd uchel wrth i ni ddod â bygythiad uniongyrchol y pandemig o dan reolaeth a chychwyn ar ‘y ddegawd Covid’. Roedd hyn yn gefndir i drafodaeth ysgogol ymhlith Cyfarwyddwyr YDG y DU o bob rhan o’r bartneriaeth, ynghyd â Dr Alex Sutherland, Prif Wyddonydd y Tîm Mewnwelediadau Ymddygiadol, yn Sesiwn un – ‘YDG y DU yn dair oed: Cynnydd a photensial’ – dan gadeiryddiaeth Cyfarwyddwr YDG y DU, Dr Emma Gordon.

Roedd yr ail sesiwn, Mynediad at ddata ac effaith Covid, dan gadeiryddiaeth Roger Halliday, Prif Ystadegydd Llywodraeth yr Alban a Chyd-gyfarwyddwr YDG yr Alban, yn edrych ar sut mae’r pandemig Covid-19 wedi effeithio ar fynediad at ddata gweinyddol ar gyfer ymchwil, a beth mae hyn yn ei olygu ar gyfer mynediad at ddata ar ôl y pandemig. Ar y cyd â siaradwyr wrth wraidd ymdrechion i alluogi mwy o fynediad at ddata sector cyhoeddus ledled y DU, bu’r trafodaethau yn pwysleisio pwysigrwydd mynediad diogel o bell at ddata mewn modd amserol, ac amlygwyd yr angen am ymddiriedaeth a thryloywder wrth ddefnyddio data ar gyfer ymchwil er mwyn cynnal perthnasoedd cryf rhwng perchenogion data, ymchwilwyr a’r cyhoedd.

Daeth y digwyddiad i ben â sesiwn ar Ymchwil er budd y cyhoedd, dan gadeiryddiaeth Ed Humpherson, Cyfarwyddwr Cyffredinol y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau. Bu arweinwyr prosiectau o bob rhan o bartneriaeth YDG y DU yn siarad am eu hymgysylltiad â’r cyhoedd, academyddion a llunwyr polisi am eu gwaith, a thrafodwyd pam y mae hon yn elfen mor hanfodol o sicrhau’r budd mwyaf i’r cyhoedd o ymchwil data gweinyddol.

Os oeddech chi wedi methu’r digwyddiad, gallwch wylio’r tair sesiwn ar unrhyw adeg ar sianel YouTube YDG y DU. Hefyd, gallwch weld y rhaglen lawn, gan gynnwys rhestr lawn o’r siaradwyr ym mhob sesiwn, ar dudalen y digwyddiad.