Mae partneriaeth ADR UK wedi ymateb i ymgynghoriad yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) ar Strategaeth Data Genedlaethol y DU, ‘Data: cyfeiriad newydd’.

Roedd yr ymgynghoriad hwn yn gofyn am fewnbwn sefydliadau ac unigolion i lywio datblygiad ‘trefn diogelu data o blaid twf ac arloesedd sy’n sail i ddefnyddio data’n ddibynadwy’.

Mae partneriaeth ADR UK wedi ymateb i ymgynghoriad yr Adran dros Dechnoleg Ddigidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon (DCMS) ar Strategaeth Data Genedlaethol y DU, ‘Data: Cyfeiriad newydd‘.

Gofynnodd yr ymgynghoriad hwn, a agorodd ym mis Medi ochr yn ochr â chyhoeddi’r Strategaeth ac a gaeodd ar 19 Tachwedd, am fewnbwn sefydliadau ac unigolion i lywio’r gwaith o ddatblygu ‘trefn diogelu data o blaid twf ac arloesedd sy’n sail i ddefnyddio data’n ddibynadwy’.

Roedd ein hymateb yn canolbwyntio ar bennod gyntaf yr ymgynghoriad, ‘Lleihau’r rhwystrau rhag arloesi cyfrifol’.  Roedd ein sylwadau’n canolbwyntio ar bynciau sydd  fwyaf perthnasol i ADR UK, gan gynnwys  dibenion ymchwil, buddiannau dilys ac anonymeiddio. Pwysleisiodd ein hymateb y pwyntiau allweddol canlynol:

  1. Mae’n bwysig cynnwys y cyhoedd yn y cyfeiriad newydd hwn ar gyfer data mewn ffordd ystyrlon. Byddai dull cyffredinol Strategaeth Data Genedlaethol y DU yn cael ei gryfhau gan ymgysylltu, cyfranogiad, a chyfathrebu ehangach gan y cyhoedd.
  2. Dylai’r lles cyhoeddus sy’n deillio o ymchwil sy’n defnyddio data personol a chyswllt data gael ei wneud yn fwy tryloyw.Mae’r sail gyfreithiol i rannu data ar gyfer ymchwil neu ystadegau eisoes yn gymharol glir; y contract cymdeithasol gyda’r cyhoedd sydd angen ei ennill a’i gynnal, waeth beth allwn ni ei wneud yn gyfreithiol.
  3. Dylai’r Strategaeth Data Genedlaethol ymdrin yn benodol ag anonymeiddio gweithredol. Mae hyn yn ymwneud â data sy’n cael ei storio a’i ddefnyddio ar gyfer ymchwil ac ystadegau yn ôl y ‘Pum Diogel‘ (e.e., wedi’i ddad-adnabod ac mewn amgylcheddau ymchwil dibynadwy gan ymchwilwyr cymwys) yn cael ei gyrchu heb ganiatâd lefel unigol penodol.

Er ein bod yn croesawu ymdrechion i roi eglurder a lleihau ansicrwydd yn y maes cymhleth hwn, rydym yn pwysleisio bod angen i’r drefn diogelu data weithio i bobl yn ogystal ag i fusnes, twf economaidd, ac arloesi. Amlygwyd hyn yn ymateb Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth, yr ydym yn ei gymeradwyo. Mae hyn yn cynnwys cynyddu ymgysylltu a thryloywder am les cyhoeddus data a ddefnyddir mewn ymchwil.

Darllenwch ein hymateb llawn i gael gwybod mwy am feddyliau ADR UK ar ymgynghoriad cyhoeddedig y Strategaeth Data Genedlaethol sef Data: cyfeiriad newydd.

Darllenwch ein hymatebion blaenorol i’r ail a’r gwreiddiol Strategaeth Data Genedlaethol.