Mae’r adroddiad yn rhoi trosolwg o gynnydd dros y flwyddyn – er enghraifft, mae gennym fwy na 1,000 o brosiectau ymchwil byw a gorffenedig erbyn hyn, a bron i 400 o setiau data ar gyfer ymchwil er budd y cyhoedd. Mae ein gwasanaethau data wedi tyfu’n sylweddol hefyd, ac mae’r adroddiad yn amlinellu’r opsiynau a’r lleoliadau sydd ar gael i ymchwilwyr achrededig gael at ein setiau data yn ddiogel ledled y Deyrnas Unedig.

Eleni hefyd, cafodd ein partneriaethau cenedlaethol craidd (y Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS), ADR Northern Ireland, ADR Scotland ac YDG Cymru) eu hailgomisiynu hyd at 2026 yn dilyn ailfuddsoddiad gwerth £90 miliwn yn ein rhaglen, a fydd yn caniatáu i ni barhau i ddatblygu cyfoeth o gipolygon o ddata gweinyddol o bob cwr o’r DU. Mae pob partneriaeth wedi datblygu strategaeth uchelgeisiol yn amlinellu sut bydd yn pontio’r bwlch rhwng y llywodraeth a’r byd academaidd i gefnogi ein cenhadaeth. Gallwch ddarllen mwy am yr hyn y bu pob partneriaeth yn gweithio arno, a’u cynlluniau at y dyfodol, yn yr adroddiad llawn.

Ym mis Medi, cyfarwyddodd ADR UK gynhadledd yr International Population Data Linkage Network (IPDLN) 2022 yng Nghaeredin. Roedd y digwyddiad hwn yn garreg filltir, gan ddod ag ymchwilwyr o bob cwr o’r byd ynghyd i gyfnewid gwybodaeth a syniadau. Darllenwch rai myfyrdodau allweddol ar y digwyddiad yn yr adroddiad llawn.

“Ar draws y bartneriaeth, rydym yn gweithio i ehangu potensial ymchwil er budd y cyhoedd gan ddefnyddio data gweinyddol cysylltiedig. Hefyd, caniataodd cynhadledd IPDLN i ni rannu’r cipolygon o’r ymchwil hon gyda chynulleidfa ryngwladol, a dysgu o brofiadau ymchwilwyr o bob cwr o’r byd.” – Dr Emma Gordon

Rydym wedi parhau i gynyddu ein hymgysylltiad â llywodraeth, y byd academaidd a’r cyhoedd eleni. Mae’r adroddiad yn cynnwys myfyrdodau a chanfyddiadau allweddol o’n deialog â’r cyhoedd ar draws y DU, mewn partneriaeth â’r Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau, a archwiliodd amgyffredion y cyhoedd am y defnydd o ddata ar gyfer ymchwil ac ystadegau er “budd y cyhoedd”. Hefyd, gallwch ddarllen sesiwn holi ac ateb gyda dau Lysgennad diweddaraf ADR UK, sy’n rhannu eu gobeithion ynghylch defnyddio data gweinyddol er budd y cyhoedd yn y dyfodol.

Mae’r adroddiad yn amlinellu prosiectau allweddol ar draws y bartneriaeth, fel cynnydd Cymrodoriaethau Ymchwil ADR UK, a setiau data newydd a rhai sy’n dod i’r amlwg ar gyfer ymchwil. Datblygwyd y setiau data hyn ar draws y bartneriaeth ac maent yn cwmpasu ein themâu ymchwil allweddol, o iechyd a llesiant i blant a phobl ifanc. Wrth i ymchwilwyr ddechrau eu defnyddio i gynhyrchu cipolygon, byddant yn cyfrannu at ddatrys cwestiynau polisi o bwys ac, yn y pen draw, at wella bywydau.

Meddai Dr Emma Gordon, Cyfarwyddwr ADR UK: “Mae wedi bod yn flwyddyn allweddol i bartneriaeth ADR UK. Mae’r heriau sy’n wynebu’r DU, o’r economi i effaith cyfnodau clo Covid-19, yn dangos y tu hwnt i amheuaeth fod tystiolaeth o ansawdd uchel yn hanfodol ar gyfer llywio penderfyniadau polisi sydd o fudd i’r cyhoedd.

“Mae’r cynnydd a wnaed gan ADR UK eleni yn cefnogi’r nodau hyn – o ddatblygu setiau data allweddol sy’n mynd i’r afael â chwestiynau hanfodol am gymdeithas, i’n Strategaeth Hyfforddiant a Meithrin Gallu, a fydd yn helpu mwy o ymchwilwyr i ddeall data gweinyddol, cael ato a’i ddefnyddio. Ar draws y bartneriaeth, rydym yn gweithio i ehangu potensial ymchwil er budd y cyhoedd gan ddefnyddio data gweinyddol cysylltiedig. Hefyd, caniataodd cynhadledd IPDLN i ni rannu’r cipolygon o’r ymchwil hon gyda chynulleidfa fyd-eang ac i ddysgu o brofiadau ymchwilwyr o bob rhan o’r byd.

“Rwy’n falch o rannu ein cyflawniadau eleni ac edrychaf ymlaen at weld ein cynlluniau at y dyfodol yn dwyn ffrwyth.”

Darllenwch yr adroddiad llawn.