Mae ADR UK wedi cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2020-21, gan fyfyrio ar ein trydedd flwyddyn ar waith lle daeth y cyfnod peilot i ben ac fe groesawon ni fuddsoddiad newydd.

Ers mis Medi 2020, mae ADR UK wedi cyflawni rhai cerrig milltir arwyddocaol, gan gynnwys:

  • Diwedd tair blynedd o gyfnod peilot llwyddiannus ADR UK a ddathlwyd gyda hanner diwrnod o ddigwyddiad rhithwir ym mis Ebrill.
  • Buddsoddi £90 miliwn o gyllid pellach gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol. Mae hyn yn cyfrannu tuag at gefnogi rhaglen ADR UK tan fis Mawrth 2026.
  • Lansio ADR England – portffolio o brosiectau cysylltu data ac ymchwil a reolir gan Hwb Strategol ADR UK.
  • Lansio Llysgenhadon ADR UK – menter lle mae pobl yn y llywodraeth ac o’i chwmpas wedi ymrwymo i helpu i gynyddu a gwella’r defnydd o ddata gweinyddol ar gyfer ymchwil i lywio polisi ac ymarfer ledled y DU.
  • Lansio Rhwydwaith SafePod sy’n darparu rhwydwaith o leoliadau diogel safonol ar draws y DU i wella mynediad diogel at ddata ar gyfer ymchwil sydd o fudd i’r cyhoedd.
  • Cyhoeddi ein Strategaeth Ymgysylltu â’r Cyhoedd 2021-26 draws-bartneriaeth sy’n manylu ar weledigaeth, amcanion ac egwyddorion ADR UK ar gyfer ymgysylltu â’r cyhoedd.

Mae’r heriau a wynebwn o hyd yn sgil pandemig parhaus Covid-19 wedi pwysleisio pwysigrwydd polisi sy’n cael ei yrru gan ddata ar gyfer datrys problemau economaidd a chymdeithasol.

Yn ei chyflwyniad i Adroddiad Blynyddol 2020-21, dywedodd Dr Emma Gordon, Cyfarwyddwr ADR UK: “Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf a hanner, hoeliwyd sylw ar ddata mewn ffyrdd digynsail. O arbenigwyr i aelodau’r cyhoedd, rydym oll wedi’n harfogi ein hunain â chymaint o ddata â phosibl i lunio ein hymatebion byd-eang, cenedlaethol, lleol a phersonol i’r pandemig. Buan y sylweddolwyd bod cael gafael mewn pryd ar ddata o ansawdd uchel yn bwysicach nag erioed i ddeall ac ymateb i heriau cymdeithasol ac economaidd. Mae ADR UK wedi chwarae rhan bwysig wrth hwyluso hyn drwy bontio’r bwlch rhwng y llywodraeth a’r byd academaidd, gan alluogi polisi i gael ei lywio gan y dystiolaeth orau sydd ar gael.”

Gweledigaeth ADR UK ar gyfer 2026 yw:

bod yn ddewis diofyn i gynnal data gweinyddol cysylltiedig o bob rhan o’r DU a’r llywodraeth ddatganoledig, gan ei wneud yn hygyrch i gronfa ddofn o ymchwilwyr hyfforddedig i gynhyrchu mewnwelediadau a ddefnyddir yn rheolaidd i lywio polisi ac ymarfer.

Yn dilyn yr estyniad cyllid gwerth £90 miliwn a ddyfarnwyd gan ESRC, rydym yn edrych ymlaen at wireddu’r weledigaeth hon dros y pum mlynedd nesaf.

Dywedodd Dr Emma Gordon, Cyfarwyddwr ADR UK: “Gyda chyllid o’r newydd, bydd partneriaid ADR UK yn gallu cynnal y momentwm hwn a rhoi mewnwelediadau hanfodol i wella o’r pandemig a blaenoriaethau eraill. Caf fy ysbrydoli gan y cynnydd a wnaed ar draws y bartneriaeth gyfan, rwy’n ddiolchgar am y gefnogaeth a gawsom i’n gwaith, ac edrychaf ymlaen at yr hyn sydd eto i ddod.”

Darllenwch Adroddiad Blynyddol llawn 2020-21.