Gweithio ar feysydd allweddol yn ein cymdeithas i wella bywydau pawb.

Archwiliwch ein

Darparu ymchwil sydd o fudd cyhoeddus amlwg i’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus â’r nod o wella bywydau pobl Cymru.

Galluogi’r gymuned ymchwil yng Nghymru, a’r DU, drwy gaffael data, curadu data a diogelu data.

Meithrin gallu a hyfforddi’r gymuned ymchwil trwy addysg ac arferion gorau.

Y Newyddion Diweddaraf a Blogiau

Ymchwil data diogelu’r dyfodol: rhoi pobl wrth galon twf

Mae’r blog hwn gan Stephanie Lee, Prif Swyddog Twf a Chyd-gyfarwyddwr rhaglen hyfforddi a meithrin gallu YDG Cymru mewn Gwyddor Data Poblogaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Stephanie yn rhannu ei…
Darllen mwy

Eglurhad Data Newydd: Setiau data Plant Mewn Angen a Phlant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth

Mae’r Eglurhad Data hwn yn crynhoi’r profiadau a’r hyn a ddysgwyd o weithio gyda setiau data Plant mewn Angen a Phlant sy’n Derbyn Gofal a Chymorth (CRCS). Bwriedir iddo fod…
Darllen mwy

Mae data Cyfrifiad 2021 bellach ar gael ym Manc Data SAIL

Mae data Cyfrifiad 2021 bellach ar gael ym Manc Data SAIL, amgylchedd ymchwil dibynadwy ADR Cymru. Cyfrifiad 2021 Cymru a Lloegr yw’r arolwg cenedlaethol mwyaf a gynhelir gan y Swyddfa…
Darllen mwy

Cyhoeddiadau Diweddaraf

Cip ar Ddata: Ffactorau risg sy’n gysylltiedig â gofal sylfaenol a adroddwyd am drais domestig ar gyfer menywod sy’n ymwneud ag achosion gofal Cyfraith Teulu

Mae’r Cipolwg Data hwn yn archwilio ffactorau risg ar gyfer cam-drin domestig a thrais (DVA) a brofirgan famau sy’n ymwneud ag achosion gofal llys teulu cyfraith gyhoeddus yng Nghymru. Fe’i bwriedir fel crynodeb o ymchwil a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn y Journal of Medical Internet Research.

Cip ar Ddata: Effeithiau pandemig Covid-19 ar iechyd meddwl plant sy’n hynod agored i niwed yn glinigol a phlant sy’n byw gyda phobl sy’n hynod agored i niwed yn glinigol yng Nghymru: astudiaeth cyswllt data

Mae’r Cipolwg Data hwn yn archwilio effaith pandemig Covid-19 ar iechyd meddwl plant sy’n hynod agored i niwed yn glinigol a phlant sy’n byw gyda phobl sy’n hynod agored i niwed yn glinigol yng Nghymru, gan ddefnyddio dulliau cysylltu data.

Gwahaniaethau rhwng amcangyfrifon o allu yn y Gymraeg yng Nghyfrifiad 2021 ac arolygon aelwydydd

Canfyddiadau cychwynnol prosiect cysylltu data sy’n archwilio gwahaniaethau rhwng amcangyfrifon o allu yn y Gymraeg yng Nghyfrifiad 2021 ac arolygon aelwydydd. Mae’r cyhoeddiad hwn yn un o allbynnau cynllun gwaith ar y cyd rhwng Llywodraeth Cymru a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) i wella ein dealltwriaeth o ystadegau’r Gymraeg.